ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN
* Vui lòng điền đầy đủ thông tin
Khối căn hộ duplex
Khối căn hộ thường
Khối penthouse
Căn hộ DX-01

Từ tầng 3 - 16
Tổng số căn: 14

Thông tin căn hộ

Diện tích Tim tường: 137,90 m2
Diện tích Thông thủy: 120,90 m2
Hướng ban công:Tây; Bắc
Hướng Cửa:Đông
View ban công: Park Hill; New Horizon

Vị trí căn hộ
Căn hộ DX-02

Từ tầng 3 - 16
Tổng số căn: 14

Thông tin căn hộ

Diện tích Tim tường: 71,67 m2
Diện tích Thông thủy: 64,86 m2
Hướng ban công: Tây
Hướng Cửa: Đông
View ban công: New Horizon

Vị trí căn hộ
Căn hộ DX-03

Từ tầng 3 - 16
Tổng số căn: 14

Thông tin căn hộ

Diện tích Tim tường: 77,93 m2
Diện tích Thông thủy: 70,48 m2
Hướng ban công: Tây
Hướng Cửa: Đông
View ban công: New Horizon

Vị trí căn hộ
Căn hộ DX-04

Từ tầng 3 - 16
Tổng số căn: 14

Thông tin căn hộ

Diện tích Tim tường: 78,24 m2
Diện tích Thông thủy: 71,19 m2
Hướng ban công: Đông
Hướng Cửa: Tây
View ban công: KDC Sông Hoàng

Vị trí căn hộ
Căn hộ DX-05

Từ tầng 3 - 16
Tổng số căn: 14

Thông tin căn hộ

Diện tích Tim tường: 71,67 m2
Diện tích Thông thủy: 64,86 m2
Hướng ban công: Đông
Hướng Cửa: Tây
View ban công: KDC Sông Hoàng

Vị trí căn hộ
Căn hộ DX-06

Từ tầng 3 - 16
Tổng số căn: 14

Thông tin căn hộ

Diện tích Tim tường: 137,9 m2
Diện tích Thông thủy: 120,90 m2
Hướng ban công: Đông; Bắc
Hướng Cửa: Tây
View ban công: Park Hill; KDC Sông Hoàng

Vị trí căn hộ
Căn hộ CH-01

Từ tầng 3 - 25
Tổng số căn: 23

Thông tin căn hộ

Diện tích Tim tường: 89,61 m2
Diện tích Thông thủy: 85,69 m2
Hướng ban công: Tây
Hướng Cửa: Đông
View ban công: New Horizon

Vị trí căn hộ
Căn hộ CH-02

Từ tầng 3 - 25
Tổng số căn: 23

Thông tin căn hộ

Diện tích Tim tường: 85,22 m2
Diện tích Thông thủy: 79,78 m2
Hướng ban công: Tây
Hướng Cửa: Đông
View ban công: New Horizon

Vị trí căn hộ
Căn hộ CH-03

Từ tầng 3 - 25
Tổng số căn: 23

Thông tin căn hộ

Diện tích Tim tường: 87,45 m2
Diện tích Thông thủy: 81,50 m2
Hướng ban công: Tây Bắc
Hướng Cửa: Đông Nam
View ban công: New Horizon

Vị trí căn hộ
Căn hộ CH-04

Từ tầng 3 - 25
Tổng số căn: 23

Thông tin căn hộ

Diện tích Tim tường: 85,93 m2
Diện tích Thông thủy: 80,29 m2
Hướng ban công: Tây Bắc
Hướng Cửa: Đông Nam
View ban công: New Horizon

Vị trí căn hộ
Căn hộ CH-05

Từ tầng 3 - 25
Tổng số căn: 23

Thông tin căn hộ

Diện tích Tim tường: 85,93 m2
Diện tích Thông thủy: 79,73 m2
Hướng ban công: Tây Bắc
Hướng Cửa: Đông Nam
View ban công: New Horizon

Vị trí căn hộ
Căn hộ CH-06

Từ tầng 3 - 25
Tổng số căn: 23

Thông tin căn hộ

Diện tích Tim tường: 85,93 m2
Diện tích Thông thủy: 79,71 m2
Hướng ban công: Tây Bắc
Hướng Cửa: Đông Nam
View ban công: New Horizon

Vị trí căn hộ
Căn hộ TH-07

Từ tầng 3 - 25
Tổng số căn: 23

Thông tin căn hộ

Diện tích Tim tường: 123,7 m2
Diện tích Thông thủy: 114,56 m2
Hướng ban công: Tây Bắc;Tây Nam
Hướng Cửa: Đông Nam
View ban công: New Horizon; Nhà máy Tô Châu

Vị trí căn hộ
Căn hộ CH-08

Từ tầng 3 - 25
Tổng số căn: 23

Thông tin căn hộ

Diện tích Tim tường: 137,90 m2
Diện tích Thông thủy: 120,90 m2
Hướng ban công:
Hướng cửa:

Vị trí căn hộ
Căn hộ CH-09

Từ tầng 3 - 25
Tổng số căn: 23

Thông tin căn hộ

Diện tích Tim tường: 85,93 m2
Diện tích Thông thủy: 79,72 m2
Hướng ban công: Đông Nam
Hướng Cửa: Tây Bắc
View ban công: KDC Sống Hoàng

Vị trí căn hộ
Căn hộ TH-10

Từ tầng 3 - 25
Tổng số căn: 23

Thông tin căn hộ

Diện tích Tim tường: 82,9 m2
Diện tích Thông thủy: 78,16 m2
Hướng ban công: Đông Nam
Hướng Cửa: Tây Bắc
View ban công: KDC Sống Hoàng

Vị trí căn hộ
Căn hộ CH-11

Từ tầng 3 - 25
Tổng số căn: 23

Thông tin căn hộ

Diện tích Tim tường: 84,82 m2
Diện tích Thông thủy: 79,95 m2
Hướng ban công: Đông Nam
Hướng Cửa: Tây Bắc
View ban công: KDC Sống Hoàng

Vị trí căn hộ
Căn hộ CH-12

Từ tầng 3 - 25
Tổng số căn: 23

Thông tin căn hộ

Diện tích Tim tường: 111,36 m2
Diện tích Thông thủy: 101,30 m2
Hướng ban công: Đông
Hướng Cửa: Tây
View ban công: KDC Sống Hoàng

Vị trí căn hộ
Căn hộ CH-12A

Từ tầng 3 - 25
Tổng số căn: 23

Thông tin căn hộ

Diện tích Tim tường: 89,61 m2
Diện tích Thông thủy: 85,69 m2
Hướng ban công: Đông
Hướng Cửa: Tây
View ban công: KDC Sống Hoàng

Vị trí căn hộ
Căn hộ PT-01

Từ tầng 26
Tổng số căn: 1

Thông tin căn hộ

Diện tích Tim tường: 137,90 m2
Diện tích Thông thủy: 120,90 m2
Hướng ban công:
Hướng cửa:

Vị trí căn hộ
Căn hộ PT-02

Từ tầng 26
Tổng số căn: 1

Thông tin căn hộ

Diện tích Tim tường: 137,90 m2
Diện tích Thông thủy: 120,90 m2
Hướng ban công:
Hướng cửa:

Vị trí căn hộ
Căn hộ PT-03

Từ tầng 26
Tổng số căn: 1

Thông tin căn hộ

Diện tích Tim tường: 137,90 m2
Diện tích Thông thủy: 120,90 m2
Hướng ban công:
Hướng cửa:

Vị trí căn hộ
Căn hộ PT-04

Từ tầng 26
Tổng số căn: 1

Thông tin căn hộ

Diện tích Tim tường: 137,90 m2
Diện tích Thông thủy: 120,90 m2
Hướng ban công:
Hướng cửa:

Vị trí căn hộ
Căn hộ PT-05

Từ tầng 26
Tổng số căn: 1

Thông tin căn hộ

Diện tích Tim tường: 137,90 m2
Diện tích Thông thủy: 120,90 m2
Hướng ban công:
Hướng cửa:

Vị trí căn hộ
Căn hộ PT-06

Từ tầng 26
Tổng số căn: 1

Thông tin căn hộ

Diện tích Tim tường: 137,90 m2
Diện tích Thông thủy: 120,90 m2
Hướng ban công:
Hướng cửa:

Vị trí căn hộ
Căn hộ PT-07

Từ tầng 3 - 15
Tổng số căn: 14

Thông tin căn hộ

Diện tích Tim tường: 137,90 m2
Diện tích Thông thủy: 120,90 m2
Hướng ban công:
Hướng cửa:

Vị trí căn hộ
Căn hộ PT-08

Từ tầng: 26
Tổng số căn: 1

Thông tin căn hộ

Diện tích Tim tường: 137,90 m2
Diện tích Thông thủy: 120,90 m2
Hướng ban công:
Hướng cửa:

Vị trí căn hộ
Căn hộ PT-09

Từ tầng 26
Tổng số căn: 1

Thông tin căn hộ

Diện tích Tim tường: 137,90 m2
Diện tích Thông thủy: 120,90 m2
Hướng ban công:
Hướng cửa:

Vị trí căn hộ
Căn hộ PT-10

Từ tầng 26
Tổng số căn: 1

Thông tin căn hộ

Diện tích Tim tường: 137,90 m2
Diện tích Thông thủy: 120,90 m2
Hướng ban công:
Hướng cửa:

Vị trí căn hộ
Căn hộ PT-11

Từ tầng 26
Tổng số căn: 1

Thông tin căn hộ

Diện tích Tim tường: 137,90 m2
Diện tích Thông thủy: 120,90 m2
Hướng ban công:
Hướng cửa:

Vị trí căn hộ
Căn hộ PT-12

Từ tầng 26
Tổng số căn: 1

Thông tin căn hộ

Diện tích Tim tường: 137,90 m2
Diện tích Thông thủy: 120,90 m2
Hướng ban công:
Hướng cửa:

Vị trí căn hộ
Căn hộ PT-12A

Từ tầng 26
Tổng số căn: 1

Thông tin căn hộ

Diện tích Tim tường: 137,90 m2
Diện tích Thông thủy: 120,90 m2
Hướng ban công:
Hướng cửa:

Vị trí căn hộ
1800 6180
1800 6180